Doradcy Warszawa - kredyty pośrednictwo finansowe

Jakie usługi i produkty można zareklamować w banku?

Prawo reklamowania usługi czy produktu ma każdy nabywca. Podobnie sytuacja ma się w przypadku usług i produktów bankowych. Nie każdy wie, że gdy bank pobierze pomyłkowo zbyt wysoką kwotę prowizji, opóźni przelew, czy transze kredytu itd., klient ma prawo do złożenia reklamacji (w dowolnej formie, np. e-mail, telefonicznie, pismem itd.) uwzględniając wszelkie, wedle jego mniemania, nieprawidłowości. Każdy bank ma obowiązek przyjąć i rozpatrzyć tego typu pismo w nieprzekraczalnym terminie 30 dni. Jeśli bez uzasadnienia nie „wyrobi” się w tym czasie, reklamacja uznawana jest za słuszną (po myśli klienta) i przyjętą.

Kiedy reklamacja?

Zwykle niedopatrzenie, pomyłkę pracownika banku i inny tego typu problem, można wyjaśnić bezpośrednio w placówce banku. Jeśli jednak nie uda się rozwiązać problemu warto złożyć oficjalna reklamację. Według statystyk tego typu postępowań, jeśli chodzi o banki, jest na szczęście niewiele (oddziały banków w Polsce). Głównie wynika to z wysokich standardów, konkurencyjności i troski o każdego klienta banku. Nie bez znaczenia pozostaje tu nadzór nad np. umowami, Komisji Nadzoru Finansowego.

Co najczęściej podlega reklamacji?

Zwykle klienci zgłaszają:
– błędnie księgowane przelewy,
– blokady konta,
– naliczenie wyższych opłat,
– obciążenie kosztami za wypłaty z bankomatu,
– reklamację karty kredytowej,
– brak powiadomienia o planowanych przerwach w dostępie do bankowości internetowej,
– nieterminowe przekazanie przelewu itd.

Pożądaną formą złożenia reklamacji jest forma ustna i pisemna. Niewielkie uchybienia wystarczy zgłosić pracownikowi infolinii, czy wykorzystując formularze w bankowości online. W formularzu zgłoszenia nie powinno zabraknąć danych klienta, wartości przedmiotu reklamacji i opisu szczegółowego danego zdarzenia. Oczywiście należy zawrzeć także swoje oczekiwania wobec banku. Zgodnie z obowiązującymi od zeszłego roku przepisami bank ma obowiązek odpowiedzieć nam w terminie do 30 dni od chwili zgłoszenia. W sprawach skomplikowanych termin może być pisemnie przedłużony (przed upływem terminu pierwotnego) do nawet 60 dni. Po upływie terminu i braku odpowiedzi reklamacje uznaje się za rozstrzygnięta na rzecz klienta. Jeśli jednak otrzymamy odpowiedź, a bank, czy inna instytucja finansowa nie uwzględni naszego zgłoszenia, powinna wskazać nam w piśmie środki zaskarżenia (odwołanie, skorzystanie z mediacji, sądu polubownego czy skargi do rzecznika finansowego. Ostatecznie sprawę klient może skierować do sądu powszechnego i tam dochodzić swoich racji.