Doradcy Warszawa - kredyty pośrednictwo finansowe

Plany wsparcia rodziców od 2016 roku

W 2016 roku w życie prawdopodobnie wejdą przepisy pozwalające osobom bez prawa do zasiłku macierzyńskiego w chwili obecnej, pobierać specjalne świadczenia rodzicielskie w kwocie 1000 zł miesięcznie. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej szczegółowo określiło zasady funkcjonowania tych przepisów. Szczególnie obejmą one osoby niepełnosprawne, bezrobotne, studentów, rolników i osoby zatrudnione na umowach tzw. śmieciowych.

Kiedy będą przysługiwały te uprawnienia?

W pierwszej kolejności osobom z tytułu:
– urodzenia dziecka
– przyjęcia na wychowanie dziecka do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku orzeczenia odroczenia obowiązku szkolnego do 10 roku życia, w ramach rodziny zastępczej, z wyłączeniem zawodowej rodziny zastępczej,
– przyjęcia na wychowanie dziecka do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku orzeczenia odroczenia obowiązku szkolnego do 10 roku życia, występując jednocześnie do sądu o jego przysposobienie .

Projekt wymienia kilka okresów pobierania świadczenia rodzicielskiego. Od 52 tygodni w przypadku jednego dziecka przy porodzie lub przyjęcia jednego dziecka na wychowanie, do 71 tygodni w sytuacji porodu pięcioraczków w więcej dzieci lub przejęciu tylu na wychowanie. Termin liczony jest od dnia porodu lub przyjęcia na wychowanie dziecka. Z kręgu uprawnionych do tego zasiłku wyłączone zostały osoby, które posiadają prawo do zasiłku macierzyńskiego na zasadach ogólnych, w tym z innego, niż powszechny, systemu ubezpieczeń (np. funkcjonariusze służb mundurowych). Dotyczy to też sytuacji, gdy świadczenie dotychczasowe przysługiwać będzie drugiemu z rodziców.

Na przyznanie świadczenia nie będzie miał wpływu dochodów w rodzinie, a kwota świadczenia rodzicielskiego podlegać będzie procedurze weryfikacji, o której mowa w art. 18 i 19 ustawy o z dnia 28 listopada 2003 r. świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.).

Zgodnie z założeniami nowe świadczenie będzie przysługiwało również osobom, których dzieci urodzone były przed 1 stycznia 2016 roku, gdy nie minęło 52 tygodnie od daty porodu, a w ciąży mnogiej, nawet 72 tygodnie.

W sytuacji podjęcia przez rodzica zatrudnienia w trakcie wypłaty świadczenia będzie ono nadal przysługiwało, ale zostanie pomniejszone. Celem zmian jest pomoc rodzinom i zachęcenie do powiększania rodzin przez obywateli. Projekt będzie realizowany w ramach polityki prorodzinnej, a jego koszt szacowany jest na ponad miliard złotych.